რეკლამა საიტზე

რეკლამა საიტზე

gasatishad dachiret

Close [X]

gaupatiurebebi - File in Best File Archive

Result for File gaupatiurebebi -s

sasjelaRsrulebis sistemis reforma da genderi http://www.osce.org/ka/odihr/30689%3Fdownload%3Dtrue amerikis SeerTebul StatebSi, arasamTavrobo organizacia. saxelwodebiT ` SeaCereT patimarTa gaupatiurebebi~ wlebis. ganmavlobaSi axorcielebs kampanias ...
#4(31)'11 http://www.supremecourt.ge/files/upload-file/pdf/ABA31.pdf Jan 1, 2012 ... iqnes serbi jariskacebis mier bosnieli qalebis masobrivi gaupatiurebebi yofili iugoslaviis teritoriaze mimdinare samoqalaqo omis dros, ...
18 aprili, orSabaTi, 2016 weli http://dspace.nplg.gov.ge/bitstream/1234...ashuris_moambe_2016_N15.pd bi, mere iq wamebebi Tu gaupatiurebebi, erTi suli gvaqvs, droze dab- rundes is samoTxe. biznesmenebic Civian, movdundiT, sifxizle. davkargeT, is 9 weli jobda  ...
nph{bvspcb lbwlbtjbTj http://dspace.nplg.gov.ge/bitstream/1234...41437/1/Ilori_2016_N351.pd da aRgva, gaupatiurebebi, wamebebi, cocxali, umweo. adamianebisTvis,. zogierT. SemTxvevaSi daWrilebisTvis saburavebis. Camocma da cecxlis wakideba ...
seqsualuri kriminali da vatikani - Religia.ge http://www.religia.ge/Sex_Crimes.pdf 29 brali 70 borotmoqmedebaSi warudgines, romelTa Soris yvelaze. mZime iyo sodomia, gaupatiurebebi, incesti (uaxloes naTesavebTan sqesobrivi kavSiri - avt. ) ...

OPEN/CLOSE