რეკლამა საიტზე

რეკლამა საიტზე

gasatishad dachiret

Close [X]

qartul-inglisuri%20targmani - File in Best File Archive

Result for File qartul-inglisuri%20targmani -s

TRANSLATE.GE :: Georgian English - English Georgian online ... http://www.translate.ge/ English → Georgian Georgian → English 0 Learn.Translate.Ge. Free Georgian English Free Online Dictionary with over 450 000 words.
თარგმნა - Google Translate https://translate.google.com/%3Fhl%3Dka%26tab%3DTT
qartul inglisuri sityvebis targmna (Georgian>English) https://mymemory.translated.net/en/Georg...inglisuri-sityvebis-targmn qartul inglisuri sityvebis targmna, Do you like me, , , Translation, human translation, automatic translation.
Qartul rusuli ... - Russian - Georgian Translation and Examples https://mymemory.translated.net/en/Russi...gian/qartul-rusuli-targman qartul rusuli targmani, amosvla, , , Translation, human translation, automatic translation.
Qartul rusuli ... - Georgian - Russian Translation and Examples https://mymemory.translated.net/en/Georg...sian/qartul-rusuli-targman qartul rusuli targmani, eritrimola, , , Translation, human translation, automatic translation.
Inglisuris targmna ... - Georgian - English Translation and Examples http://mymemory.translated.net/en/Georgi...inglisuris-targmna-qartula inglisuris targmna qartulad, Hi Potola, we'd like to hear your feedback! Please answer a few questions about News Feed., , , Translation, human translation, ...
samagistro programa `Targmani da kulturaTSorisi urTierTobebi ... https://www.tsu.ge/data/file_db/faculty_...2520kulturaTSoriso.2012.pd samagistro programa `Targmani da kulturaTSorisi urTierTobebi. (qarTuli da inglisuri enebis bazaze)~ ... inglisuri romantizmi da misi aRqma saqarTveloSi ( inglisur enaze). .... qarTul literaturaSi; qarTuli realizmis, rogorc literaturuli movlenis ...
leqsikoni DICTIONARY https://tsu.ge/data/image_db_innova/GEOR...-ENGLISH%2520DICTIONARY.pd qarTul-megrul-lazur-svanur-inglisuri leqsikoni. GEORGIAN-MEGRELIAN-LAZ- SVAN-ENGLISH. DICTIONARY. 2015 leqsikoni. DICTIONARY.
ქართულ-მეგრულ-ლაზურ-სვანურ-ინგლისური ლექსიკონი - Scribd https://www.scribd.com/document/32290123...E1%2583%259C%25E1%2583%259 winamdebare xuTenovani (qarTul-megrul-lazur-svanur-inglisuri) leqsikonis gamocema ganxorcielda samxreT kavkasiaSi Sveicariis TanamSromlobis ofisis ...
მარჯორი უორდროპის მოგვიანებით მიკვლეული თარგმ - ილიას ... http://iliauni.edu.ge/uploads/other/1/1441.pdf biblioTekis qarTul sacavSi mikvleuli marjori uordropis. Targmanebisa Tu piradi ... istoriis~, (Malan 1866) inglisuri Targmani komentarebiTurT. mis TargmanebSi ...

OPEN/CLOSE