რეკლამა საიტზე

რეკლამა საიტზე

gasatishad dachiret

Close [X]

qartul-inglisuri%20targmani - File in Best File Archive

Result for File qartul-inglisuri%20targmani -s

TRANSLATE.GE :: Georgian English - English Georgian online ... http://www.translate.ge/ English → Georgian Georgian → English 0 Learn.Translate.Ge. Free Georgian English Free Online Dictionary with over 450 000 words.
qartul inglisuri targmani (English>Georgian) - MyMemory http://mymemory.translated.net/en/Englis...n/qartul-inglisuri-targman qartul inglisuri, GAZETILEBI, , , Translation, human translation, automatic translation.
qartul inglisuri sityvebis targmna - MyMemory http://mymemory.translated.net/en/Georgi...inglisuri-sityvebis-targmn qartul inglisuri sityvebis targmna, Do you like me, , , Translation, human translation, automatic translation.
Qartul inglisuri - Georgian - English Translation and Examples http://mymemory.translated.net/en/Georgi...an/English/qartul-inglisur qartul inglisuri, ლენტა ხერხი, , , Translation, human translation, automatic ... You searched for: qartul inglisuri ( Georgian - English ) .... qartul inglisuri targmani ...
თარგმნა - Google Translate https://translate.google.com/%3Fhl%3Dka%26tab%3DTT
leqsikoni DICTIONARY https://tsu.ge/data/image_db_innova/GEOR...-ENGLISH%2520DICTIONARY.pd qarTul-megrul-lazur-svanur-inglisuri leqsikoni. GEORGIAN-MEGRELIAN-LAZ- SVAN-ENGLISH. DICTIONARY. 2015 leqsikoni. DICTIONARY.
samagistro programa `Targmani da kulturaTSorisi urTierTobebi ... https://www.tsu.ge/data/file_db/faculty_...2520kulturaTSoriso.2012.pd samagistro programa `Targmani da kulturaTSorisi urTierTobebi. (qarTuli da inglisuri enebis bazaze)~ ... inglisuri romantizmi da misi aRqma saqarTveloSi ( inglisur enaze). .... qarTul literaturaSi; qarTuli realizmis, rogorc literaturuli movlenis ...
ქართულ-მეგრულ-ლაზურ-სვანურ-ინგლისური ლექსიკონი - Scribd https://www.scribd.com/document/32290123...E1%2583%259C%25E1%2583%259 winamdebare xuTenovani (qarTul-megrul-lazur-svanur-inglisuri) leqsikonis gamocema ganxorcielda samxreT kavkasiaSi Sveicariis TanamSromlobis ofisis ...
qarTul-megrul-lazur-svanur-inglisuri leqsikoni GeorGian-MeGrelian ... http://www.academia.edu/24836431/qarTul-...-MeGrelian-laz-Svan-enGliS qarTul-megrul-lazur-svanur-inglisuri leqsikoni GeorGian-MeGrelian-laz-Svan- enGliSh. Uploaded by. Ramaz Kurdadze. connect to download. Get pdf.
მარჯორი უორდროპის მოგვიანებით მიკვლეული თარგმ - ილიას ... http://iliauni.edu.ge/uploads/other/1/1441.pdf gadaRebac Tu xeliT gadawerac moxerxda qarTul xelnawerTa kvlevis dros. naSromis ZiriTad ... istoriis~, (Malan 1866) inglisuri Targmani komentarebiTurT.

OPEN/CLOSE